mroczek8

Ogłoszenia Samorządu Studentów WPiA UJ

Recommended Posts

gaaaba   

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego

Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego powstał i utrzymuje się ze środków przekazywanych przez Panią Janinę Zaleską- Ryng w celu wspierania inicjatyw stypendialnych związanych z programami naukowymi prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w ten sposób pragnie uczynić zadość pragnieniu Pawła Zaleskiego ułatwienia rozwoju naukowego uzdolnionym polskim studentom. Celem Funduszu jest wspieranie wyróżniających się wynikami w studiach lub osiągnięciami naukowymi studentów i doktorantów studiów stacjonarnych pochodzących ze środowisk o utrudnionym dostępie do finansowania potrzeb edukacyjnych.

O stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego mogą ubiegać się

1. studenci studiów stacjonarnych wyróżniający się wynikami w studiach lub osiągnięciami naukowymi z dziedziny nauk prawnych, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów i których średnia ocen za rok akademicki poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek wynosi co najmniej 4,5 (w skali ocen 5,0) oraz
2. studenci stacjonarnych studiów doktoranckich z otwartym przewodem doktorskim wyróżniający się osiągnięciami w nauce lub pracy naukowej z dziedziny nauk prawnych.

Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego powinien zawierać:

- życiorys;
- list motywacyjny, który powinien uzasadniać utrudniony dostęp do finansowania potrzeb edukacyjnych;
- zaświadczenie o średniej ocen ze studiów lub studiów doktoranckich wystawione przez dziekanat WPiA UJ;
- konspekt przygotowywanej rozprawy doktorskiej i ewentualnie gotowy jej fragment (dotyczy wyłącznie studentów studiów doktoranckich);
- dokumenty potwierdzające sytuację materialną kandydata oraz osób, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym w szczególności zaświadczenie o wysokości dochodów wydane przez właściwy urząd skarbowy, zaświadczenie właściwego urzędu gminy o wysokości podatku rolnego, a w razie pobierania świadczeń z tytułu pomocy materialnej – zaświadczenie właściwej jednostki wypłacającej te świadczenia o wysokości udzielonej pomocy materialnej za rok poprzedzający złożenie podania;
- informację o dotychczasowym dorobku naukowym, w tym wykaz publikacji;
- informację o udziale w konferencji lub seminarium naukowym oraz o wygłoszonych referatach (jeżeli nie były publikowane);
- potwierdzenie udziału w projektach badawczych;
- w przypadku studentów piątego roku oraz studentów stacjonarnych studiów doktoranckich, pisemną opinię opiekuna naukowego.

Wraz z podaniem o przyznanie stypendium kandydaci składają również następujące oświadczenia:

- zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium oraz na ich publikację w razie przyznania stypendium;
- zobowiązanie do przedstawienia Radzie Funduszu pisemnego sprawozdania o postępach w nauce lub pracy nad rozprawą doktorską oraz innych osiągnięciach naukowych w czasie pobierania stypendium;
- zobowiązanie do zwrotu otrzymanej kwoty stypendium w razie, gdy podanie o przyznanie stypendium lub dołączone do wniosku dokumenty okażą się nieprawdziwe.

Podanie wraz z ww. dokumentami należy składać do dnia 11 kwietnia 2014 r. w pok. 310 w Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2.

W roku akademickim 2013/2014 planuje się przyznanie czterech stypendiów w łącznej wysokości 733 zł miesięcznie, wypłacanych przez okres 5 miesięcy.

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego jest dostępny na stronie internetowej Samorządu Studentów WPiA UJ.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   

Przypominamy, iż warunkiem wypłaty stypendium rektora dla najlepszych studentów w zwiększonej kwocie jest zgłoszenie się do koordynatora do spraw pomocy materialnej na naszym wydziale (pokój 310 w Collegium Wróblewskiego) w celu wyrażenia na to zgody. Osoby, które tego nie zrobią, będą otrzymywać stypendium w pierwotnej wysokości, aż do momentu pojawienia się u koordynatora (dopiero wtedy będzie możliwe wyrównanie za poprzednie miesiące).

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   

Przypominamy, iż do końca tygodnia (do dnia 11 kwietnia 2014 r.) w pokoju 310 w Collegium Wróblewskiego można składać podania (wraz z wymaganą dokumentacją) o stypendia naukowe z Funduszu im. Pawła Zaleskiego. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej WPiA w zakładce „Aktualności”.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

W odpowiedzi na zapytania dot. rejestracji na zajęcia, Komisja Dydaktyczna informuje, iż w ciągu ostatniego tygodnia złożono do kierowników katedr ok. 100 pism z prośbami o powiększenia limitów rejestracji. Część z nich już spotkała się z pozytywnym odzewem, kolejne będą jeszcze przedmiotem rozpatrzenia. Z uwagi na ogromną ilość indywidualnych zgłoszeń ze strony studentów, nie jesteśmy niestety technicznie w stanie informować was o czasie zwiększenia miejsc w systemie USOS. Jednocześnie zapewniamy, iż do zakończenia rejestracji będziemy cały czas monitorować sprawę i, w ramach ich możliwości lokalowych i kadrowych, zachęcać katedry do zaspokojenia potrzeb dydaktycznych studentów.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym (tj. 3 listopada 2014 r.) na wykładzie ze Wstępu do prawoznawstwa przeprowadzone zostaną wybory starosty I roku prawa. Chętnych do wykorzystania swego biernego lub czynnego prawa wyborczego prosimy o obecność.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   
Informujemy, iż od dnia 10 listopada 2014 r. będzie można odbierać decyzje odnośnie stypendiów socjalnych oraz stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych. W dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) decyzje będą wydawane w godzinach od 9 do 12 w siedzibie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów na ulicy  Straszewskiego 25/9. Natomiast od 12 listopada 2014 r. (środa) będzie je można odbierać w pokoju 310 w Collegium Wróblewskiego na ulicy Olszewskiego 2 w godzinach pracy sekretariatu do spraw pomocy materialnej. 

Dodatkowo decyzje można będzie odebrać na dyżurach członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej pod wyżej wspomnianym pokojem 310 w dniach: 12 listopada 2014 r. (środa) w godzinach od 14 do 16 oraz od 17 do 18, a także 13 listopada 2014 r. (czwartek) od godziny 15:30 do 17:30.

 

Pragniemy również przypomnieć, iż odebranie decyzji jest warunkiem wypłaty stypendiów.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   

Informujemy, iż decyzje odnośnie stypendium rektora dla najlepszych studentów (oprócz tych dla studentów pierwszego roku, które dostępne będą od 18.11.2014 r.) będzie można odbierać w sekretariacie do spraw pomocy materialnej (pokój 310) na ulicy Olszewskiego 2 już jutro (15.11.2014 r. w godzinach od 10 do 13), a następnie od poniedziałku (17.11.2014 r.) w godzinach pracy sekretariatu.
 

Dodatkowo, w celu wydawania decyzji, wyznaczone zostały dyżury członków Wydziałowej Komisji Ekonomicznej, które odbędą się w poniedziałek (17.11.2014 r.) od godziny 15 do 16 oraz we środę (19.11.2014 r.) od 14 do 15 pod pokojem 310 na ulicy Olszewskiego 2.

Przypominamy, że warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie decyzji stypendialnej!

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   
Przypominamy, iż z dniem 31 stycznia 2015 roku upływa termin składania w systemie USOSweb wniosków o stypendium socjalne na semestr letni w bieżącym roku akademickim. 

Wydrukowane wnioski wraz z wymaganą dokumentacją będzie można jeszcze składać w poniedziałek (2 luty 2015 roku) u koordynatora do spraw pomocy materialnej w pokoju 310 w Collegium Wróblewskiego (ul. Olszewskiego 2).

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Pragniemy zapewnić wszystkich, iż zajęliśmy się sprawą wprowadzenia niespodziewanych zmian do Programu Studiów obowiązującego studentów rozpoczynających naukę przed październikiem 2012 r. w postaci dodania zdania: "Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów." do par. 12 Programu Studiów. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i okresu sesji, podejmujemy jak najszybsze możliwe działania, począwszy od wysłania stosownego zapytania do Dziekanatu o wskazanie źródła i podstawy wprowadzenia tych zmian. Jeśli sprawa nie zostanie wyjaśniona tą drogą, po weekendzie przedstawiciele Samorządu osobiście spotkają się z Dziekan. Samorząd podejmie wszystkie możliwe kroki w kierunku zapewnienia skreślenia tego postanowienia Programu Studiów.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WPiA UJ oficjalnie informuje, iż na skutek podjętej w Dziekanacie interwencji w przedmiocie wyjaśnienia rzekomych zmian w Programie Studiów dla studentów rozpoczynających naukę przed październikiem 2012 r., doszło do całkowitego skreślenia niekorzystnego postanowienia polegającego na dodaniu do par. 12 zdania "Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów.". Obowiązek taki nigdy nie funkcjonował i funkcjonować nie będzie. Niespodziewane zmiany miały charakter pomyłki ze strony Dziekanatu. Równocześnie chcemy podziękować wszystkim, którzy wykazali się czujnością i zgłosili nam ten problem, co pozwoliło nam na szybką reakcję i wyjaśnienie sprawy.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
gaaaba   

Informujemy, iż od 17 do 27 lutego 2015 roku w pokoju 310 w Collegium Wróblewskiego będzie można odbierać decyzje w sprawie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2014/2015.


 


Jednocześnie przypominamy, że odbiór decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium!


Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach